06-42159310

De DGA met pensioen in eigen beheer: de positie van de partner

september 2016

Zoals bekend wil staatssecretaris Wiebes het pensioen in eigen beheer (PEB) afschaffen. Wat is de positie van de partner bij het uitfaseren van het PEB?

De Staatssecretaris heeft het voornemen om de DGA ten aanzien van zijn PEB de volgende drie keuzes te bieden:

  1. PEB laten staan, er mag geen verdere opbouw plaatsvinden (bevriezen);
  2. PEB afstempelen tegen de fiscale waarde en deze omzetten naar een spaarvariant, in een soort oudedagsreserve (OSEB), die later moet worden gebruikt voor de aankoop van periodieke uitkeringen. Er vindt geen verdere opbouw plaats, wel oprenting;
  3. PEB opheffen door afkoop. Ook hier eerst het PEB afstempelen tegen de fiscale waarde. Daarna fiscaal afrekenen.

Bij beëindiging van het PEB door afkoop of een overstap naar de spaarvariant is toestemming van de partner vereist. De medewerking van de partner is (mede) bepalend voor de keuze die de DGA kan maken. Goede voorlichting is hier een voorwaarde, een must.

Huidige partner

De partner wordt voor wat betreft het partnerpensioen wettelijk beschermd. Art 3a lid 6 Wet verevening pensioenrechten bij scheiding regelt dat de DGA en zijn werkgever het partnerpensioen niet kunnen verlagen zonder de toestemming van de partner.

Deze bescherming geldt niet voor het ouderdomspensioen. Wiebes overweegt voor deze specifieke situatie een nadere regeling te treffen.

De partner zal toestemming geven mits:

  • Er goede afspraken worden gemaakt. Zo kan het aan de partner toekomende deel bijvoorbeeld worden ondergebracht bij een professionele verzekeraar;
  • Passende compensatie voor het verlies van rechten door de partner. Dit kan bijvoorbeeld via aanvullende huwelijkse voorwaarden. Mocht de BV onder water staan dan geldt volgens rechtspraak het uitgangspunt dat een dekkingstekort bij een PEB evenredig voor rekening van zowel de DGA als diens echtgenoot moet komen.
  • De partner er belang bij heeft, immers door het vervallen van de dividendklem worden dividenduitkeringen weer mogelijk en kan het gezinsinkomen stijgen

Compensatie van pensioenrechten die verloren gaan, moeten partijen onderling regelen. Dit vraagt om extra begeleiding in het proces waarbij goede voorlichting over de gevolgen van de te maken keuzes erg belangrijk is.

Als de partner definitief niet wil meewerken blijft alleen keuze 1 over: de opgebouwde PEB-rechten zullen dan worden bevroren.

Pensioennext

Ik help u met het oplossen van uw (pensioen)vragen door een helder en begrijpelijk advies te geven. Samen met u maak ik een stappenplan zodat u grip houdt op het adviestraject en de kosten.

Persoonlijke aandacht, korte lijnen en begrijpelijk advies

Ga Naar

Home

Contact

Bezoekadres: Stationsgebouw Den Dolder CS Dolderseweg 148A
3734 BL Den Dolder

Postadres:
Soestdijkseweg Noord 374
3723 HK Bilthoven

06-42159310
Stuur een e-mail

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze website wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist zijn. Pensioennext kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruiken van informatie die staat op deze site.

Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Niets uit de teksten of illustraties op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Pensioennext, openbaar worden gemaakt, gedistribueerd, verzonden, getoond, verkocht, overgedragen of verveelvoudigd.

Het is mogelijk dat via onze website verwezen wordt naar websites en/of informatiebronnen van derden. Pensioennext heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en/of informatiebronnen en kan derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

© 2020 Pensioennext

Share This