Wetgeving

Pensioennext is een onafhankelijk (pensioen)adviesbureau en ondersteunt al jarenlang met succes (familierecht)advocaten, mediators en andere professionals.
Even sparren? Neem contact op:

Helder & praktisch

Keuzes vergemakkelijken

Deskundig

inzicht biedt handelingsperspectief

Burgerlijk wetboek

Art 1: 153 Burgerlijk Wetboek (Pensioenverweer)
1. Indien als gevolg van de verzochte echtscheiding een bestaand vooruitzicht op uitkeringen aan de andere echtgenoot na vooroverlijden van de echtgenoot die het verzoek heeft gedaan zou teloorgaan of in ernstige mate zou verminderen, en de andere echtgenoot deswege tegen dat verzoek verweer voert, kan deze niet worden toegewezen voordat daaromtrent een voorziening is getroffen die, gelet op de omstandigheden van het geval, ten opzichte van beide echtgenoten billijk is te achten. De rechter kan daartoe een termijn stellen.

2. Het eerste lid is niet van toepassing:

a. indien redelijkerwijs te verwachten is dat de andere echtgenoot zelf voor dat geval voldoende voorzieningen kan treffen;

b. indien de duurzame ontwrichting van het huwelijk in overwegende mate te wijten is aan de andere echtgenoot.

Art 1: 155 Burgerlijk wetboek (Pensioenverevening)

In geval van echtscheiding en voor zover de ene echtgenoot na de huwelijkssluiting en voor de echtscheiding pensioenaanspraken heeft opgebouwd, heeft de andere echtgenoot overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding recht op pensioenverevening, tenzij de echtgenoten op de wijze voorzien in deze Wet toepasselijkheid daarvan hebben uitgesloten.

Pensioenwet

Art 216: Burgerrechtelijke geschillen in het algemeen
Zaken betreffende vorderingen uit hoofde van een pensioenovereenkomst, een uitvoeringsovereenkomst, een uitvoeringsreglement of een pensioenreglement worden door de kantonrechter behandeld en beslist.
Art 57: Behoud aanspraak in geval van scheiding

1. Indien de partnerrelatie van een deelnemer eindigt door scheiding verkrijgt de gewezen partner van de deelnemer een zodanige aanspraak op partnerpensioen als de deelnemer ten behoeve van die gewezen partner zou hebben behouden indien op het tijdstip van scheiding zijn deelneming zou zijn geëindigd.

2. Indien de partnerrelatie van een gewezen deelnemer eindigt door scheiding, en de gewezen deelnemer ten behoeve van die partner een aanspraak op partnerpensioen heeft behouden bij beëindigen van de deelneming, gaat de aanspraak over op de gewezen partner van de gewezen deelnemer.

3. Indien de partnerrelatie van een gepensioneerde eindigt door scheiding, en de gepensioneerde ten behoeve van die partner een aanspraak op partnerpensioen heeft behouden bij het ingaan van het ouderdomspensioen, gaat die aanspraak over op de gewezen partner van de gepensioneerde.

4. Het eerste, tweede en derde lid vindt geen toepassing indien de partners bij voorwaarden in verband met de partnerrelatie of een schriftelijk gesloten overeenkomst met betrekking tot de scheiding anders overeenkomen. Deze voorwaarden of overeenkomst zijn respectievelijk is slechts geldig indien de pensioenuitvoerder zich bereid heeft verklaard hiermee in te stemmen en bereid is een uit de afwijking voortvloeiend risico te dekken dan wel het niveau van de uitkering aan te passen.

5. Een gewezen partner met een recht op bijzonder partnerpensioen als bedoeld in het eerste, tweede of derde lid, heeft het recht dit te vervreemden aan een eerdere of latere partner van de overleden deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde, mits:

a. de pensioenuitvoerder bereid is een eventueel uit die overdracht voortvloeiende wijziging van het risico te dekken;

b. de vervreemding onherroepelijk is; en

c. dit wordt overeengekomen bij notarieel verleden akte.

6. Indien na toepassing van het eerste of tweede lid de gewezen partner overlijdt voordat de deelnemer of gewezen deelnemer overlijdt, maakt de aanspraak op het partnerpensioen vanaf het moment van overlijden van de gewezen partner weer deel uit van de pensioenaanspraken van de deelnemer of gewezen deelnemer, bedoeld in het eerste en tweede lid, voor zover dit in de betrokken pensioenregeling is bepaald.

Wet Pensioencommunicatie

Wettekst Pensioencommunicatie

Wet Afkoop kleine pensioenen

Nieuwe regels voor kleine pensioenen

Sinds 1 januari 2019 gelden andere regels voor kleine en heel kleine pensioenen. Het gaat om pensioenbedragen van minder dan € 503,24 bruto per jaar (in 2021).

Kleine pensioenen
Bij kleine pensioenen gaat het om pensioenbedragen van meer dan € 2,- en minder dan € 503,24 (in 2021) bruto per jaar.

Er gelden strengere voorwaarden om een klein pensioen af te kopen. Uitbetaling van kleine pensioenbedragen kan alleen als de automatische waardeoverdracht van het pensioen naar de nieuwe pensioenuitvoerder tot 5 keer toe mislukt. Afkoop kan pas na 5 jaar.
Daarnaast mogen pensioenuitvoerders (zoals een pensioenfonds of verzekeraar) kleine pensioenen voortaan samenvoegen. En onderbrengen bij de huidige pensioenuitvoerder.
Pensioenuitvoerders kunnen het opgebouwde bedrag ook laten staan als klein pensioen.
Let op: voor het afkopen van kleine pensioenen vóór 1 januari 2019 gelden soepeler regels.

Heel kleine pensioenen
Bij heel kleine pensioenen gaat het om pensioenbedragen van maximaal € 2,- bruto per jaar. Heel kleine pensioenen komen te vervallen. Dit betekent dat pensioenuitvoerders deze pensioenbedragen niet meer hoeven uit te betalen. Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u of u ergens een heel klein pensioen heeft opgebouwd.

Waarom nieuwe regels?
Mensen wisselen vaker van baan en werken korter bij een werkgever. Daardoor bouwen ze bij verschillende werkgevers, en dus bij verschillende pensioenuitvoerders kleinere pensioenen op. Pensioenuitvoerders kopen nu vaak kleine pensioenen af, omdat de administratiekosten voor deze pensioenen in verhouding erg hoog zijn. Bij de afkoop van een klein pensioen krijgen mensen hun pensioenbedrag in 1 keer tussentijds uitbetaald. Dit pensioen hoort dan niet meer bij het pensioen voor later. Met als risico: iemand heeft op zijn pensioenleeftijd niet genoeg pensioen.

Wet waardeoverdracht kleine pensioenen

Hier komt de inhoud

AOW en doorwerken

Hier komt de inhoud

Wet verplichte deelneming in een BPF 2000

Artikel 2: De verplichtstelling

Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding

(sinds 1 mei 1995)

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022

Pensioennext helpt

Wilt u ook:

N

Advies en ondersteuning bij (gerechtelijke) procedures met positief resultaat

N

(Gezamenlijk) overzicht én inzicht in de problematiek maken

N

Samen een goede strategie bepalen door kennis en inzicht

De volgende diensten van Pensioennext zijn voor u én uw relatie waardevol:

  • Deskundige bijstand op pensioengebied
  • Juridische ondersteuning bij uw echtscheidingsdossiers (als deskundige of adviseur)
  • Betaalbare ‘Financieel inzicht adviesrapportage’, waarmee uw relatie inzicht krijgt in zijn/haar financiële situatie, waardoor het maken van keuzes wordt vergemakkelijkt
  • Helder en praktische onderwijs op gebied van (juridische en fiscale) pensioenwetgeving
  • Presentaties en lezingen

Pensioennext

Ik help u met het oplossen van uw (pensioen)vragen door een helder en begrijpelijk advies te geven. Samen met u maak ik een stappenplan zodat u grip houdt op het adviestraject en de kosten.

Persoonlijke aandacht, korte lijnen en begrijpelijk advies

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze website wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist zijn. Pensioennext kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruiken van informatie die staat op deze site.

Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Niets uit de teksten of illustraties op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Pensioennext, openbaar worden gemaakt, gedistribueerd, verzonden, getoond, verkocht, overgedragen of verveelvoudigd.

Het is mogelijk dat via onze website verwezen wordt naar websites en/of informatiebronnen van derden. Pensioennext heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en/of informatiebronnen en kan derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

© 2021 Pensioennext

Mogelijk gemaakt door Dock IT

Contact 

Mr. F.A. van Hout 

Bezoekadres:

Stationsgebouw Den Dolder CS
Dolderseweg 148a
3734 BL Den Dolder

Postadres:

Soestdijkseweg Noord 374
3723 HK Bilthoven
Share This